YOU ARE HERE: WDW  >  Hey  >  Songs  >  4 Pory
NEXT SONG »

Hey - 4 Pory

Edit Information Add Photos

Who's Dated Who feature on 4 Pory - Hey including trivia, pics, news, vital stats, fans and facts.

Do you like Hey?

1,609 views

See also Hey Lyrics
See also 4 Pory Lyrics

Music Video

The following Youtube video has been added by our user community for this Hey song:
Hey "4 Pory" Music Video

Song Lyrics

Pamiêtam tylko, ¿e by³a wtedy wiosna
Wiadomo maj, te sprawy drzewa ca³e w p¹kach
Serce pojemne jak przedwojenna wanna
I pragnienie by j¹ wype³niæ

Uwiod³a mnie przepaœæ jednego spojrzenia
Runê³am w ni¹ rozk³adaj¹c ramiona
Spada³am ca³e lato i bym siê roztrzaska³a
Gdyby nie spadochron z wyrzutów sumienia

Mam czyœciutkie sumienie
I bilet pewny do nieba bram

Do wrót normalnoœci zastuka³am zim¹
Gdzieœ w okolicy Bo¿ego Narodzenia
Jestem z powrotem i le¿ê przy tobie
Czy szczêœliwsza ? Nie wiem, ja nie wiem

Patrzê na ciebie w nocy, gdy ju¿ uœniesz
K³adê siê obok, ogl¹dam nas w lustrze
I widzê, i widzê od lat nieprzerwanie
Podróbkê szczêœcia z fabryki na Tajwanie

Mam czyœciutkie sumienie
I bilet pewny do nieba bram

Release History

The Hey song "4 Pory" appears on the following albums:
Hey
Upload Album Cover
0000-00-00

Hey

 1. 4 Pory

Similar songs:
NEXT SONG »
Who's Dated Who? content is contributed and edited by our readers. You are most welcome to update, correct or add information to this page. Update Information
Hey

Main Details

Other Details

Career

Media

Publicity

Community


Search by celebrity name, topic or keyword

Snapshot

Edit Information


Categories


Similar Artists

Artist similar to Hey:


Hey Similar Artists »

Join Now

Register to update information, save favorites, post photos, news stories and comments. A LucyMe.com login allows you to edit our four websites.

Already A Member?

Email


PasswordOur Website Community
Whos Dated Who
 • Celebrity dating gossip
 • Celebrity couples
 • Celebrity babies

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  
N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Y  Z    
Lucy Who
 • Celebrity profiles
 • Filmographies and TV show credits
 • Magazine covers
 • Quotes and trivia
 • Discographies and lyrics
Fan Pix
 • Entertainment pictures
 • Films and television shows
 • Bands and solo artists
 • Famous people
All Star Pics
 • Celebrity photos
 • Movie stills and posters
 • TV show images
 • Bands and musicians
 • Partner with Wallpaper