YOU ARE HERE: WDW  >  Edyta Bartosiewicz  >  Songs  >  Mistrz
« PREVIOUS SONGNEXT SONG »

Edyta Bartosiewicz - Mistrz

Edit Information Add Photos

Who's Dated Who feature on Mistrz - Edyta Bartosiewicz including trivia, pics, news, vital stats, fans and facts.

Do you like Edyta Bartosiewicz?

165 views


Music Video

The following Youtube video has been added by our user community for this Edyta Bartosiewicz song:
Edyta Bartosiewicz "Mistrz" Music Video

Song Lyrics

Myœla³am kiedyœ, ¿e mistrz ka¿d¹ odpowiedŸ zna
Gdy garœci¹ m¹droœci swych nape³nia³ moje "ja"
W œwiadomy cel, w coœ w co wierzyæ chcê
Obraca³ zw¹tpienie mój mistrz

Tak dobrze kogoœ jest mieæ, dobrze ufaæ mu
W ciemnoœci zgubi³am siê, Ty prowadŸ mistrzu
Mówi³ mi coœ, co dla mnie w ten czas
By³o niejasne i md³e

Teraz ju¿ wiem, m¹droœæ jest w nas
Ws³uchajmy siê w drgania swych cia³

Ka¿dy z nas kiedyœ mia³ swego mistrza
Czerpa³ z niego, uto¿samia³ siê z nim
Ka¿dy mistrz kiedyœ mia³ swego mistrza
Mistrzem mo¿esz byæ i Ty

I przyjdzie ten dzien, gdy sam bêdziesz chcia³
Poczuæ wolnoœci swej smak
Teraz ju¿ wiesz, to wszystko jest w nas
Ws³uchajmy siê w drgania swych cia³

Ka¿dy z nas kiedyœ mia³ swego mistrza
Czerpa³ z niego, uto¿samia³ siê z nim
Ka¿dy mistrz kiedyœ mia³ swego mistrza
Mistrzem mo¿esz byæ i Ty

Release History

The Edyta Bartosiewicz song "Mistrz" appears on the following albums:

Similar songs:
« PREVIOUS SONGNEXT SONG »
Who's Dated Who? content is contributed and edited by our readers. You are most welcome to update, correct or add information to this page. Update Information
Edyta Bartosiewicz

Main Details

Other Details

Career

Media

Publicity

Community


Search by celebrity name, topic or keyword

Snapshot

Edit Information


Categories


Similar Artists

Artist similar to Edyta Bartosiewicz:


Edyta Bartosiewicz Similar Artists »

Join Now

Register to update information, save favorites, post photos, news stories and comments. A LucyMe.com login allows you to edit our four websites.

Already A Member?

Email


PasswordOur Website Community
Whos Dated Who
 • Celebrity dating gossip
 • Celebrity couples
 • Celebrity babies

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  
N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Y  Z    
Lucy Who
 • Celebrity profiles
 • Filmographies and TV show credits
 • Magazine covers
 • Quotes and trivia
 • Discographies and lyrics
Fan Pix
 • Entertainment pictures
 • Films and television shows
 • Bands and solo artists
 • Famous people
All Star Pics
 • Celebrity photos
 • Movie stills and posters
 • TV show images
 • Bands and musicians
 • Partner with Wallpaper